RODO

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Marek Walczak iodwieruszow@gmail.com

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Przedszkolu

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Wieruszowie
z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 98-400 Wieruszów, prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem.
Tel: 62 784 10 84, e-mail: przedszkole03@op.pl zwana dalej „Administratorem” lub „Przedszkolem”.
Z inspektorem ochrony danych Przedszkola można skontaktować się poprzez adres
e-mail: iodwieruszow@gmail.com.
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, jakim w przypadku przedszkola jest prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
uczniów oraz ich rodziców znajduje się w prawie oświatowym, w szczególności w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.
Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy
prawa. Przykładowo Administrator przekazuje dane osobowe do Systemu Informacji Oświatowej na
mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym
formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w ustawach i rozporządzeniach dotyczących
oświaty oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa
dzieci przez Administratora narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
który jest organem nadzorczym.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego
podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają
profilowaniu.

Informacje dotyczące monitoringu prowadzonego w Przedszkolu

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3
w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 98-400 Wieruszów, prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62 784 10 84, e-mail: przedszkole03@op.pl zwane dalej „Administratorem” lub „Przedszkolem”.
Z inspektorem ochrony danych Przedszkola można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodwieruszow@gmail.com.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz w celu ochrony mienia Przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w związku z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Monitoringiem wizyjnym objęto teren wokół budynku, plac zabaw oraz korytarze wewnątrz Przedszkola.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres do 21 dni od czasu ich zarejestrowania i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.

Przedszkolowo.pl logo