Nabór na wolne stanowiska pracy

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną tutaj:

"Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Wieruszowie z siedzibą przy
ul. Fabrycznej 6, 98-400 Wieruszów, prowadzące działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62 784 10 84, e-mail: przedszkole03@op.pl zwane dalej „Administratorem” lub „Przedszkolem”.
Z inspektorem ochrony danych Przedszkola można skontaktować się poprzez adres
e-mail: iodwieruszow@gmail.com.
Państwa dane osobowe podane w CV oraz w kwestionariuszu osobowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji oraz w celu skierowania na badania lekarskie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO w związku z art. 221 §1 i art. 229 §1
pkt 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w związku z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy, a także w związku z §1 ust. 1. pkt 1) oraz ust. 2a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W przypadku danych podanych w CV
wykraczających poza zakres wymieniony w art. 221 §1 Kodeksu pracy, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. a) RODO. Państwa dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku jej pozytywnego
wyniku przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł,
chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych,
• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz
przenoszenia tych danych do innego administratora.
• cofnięcia udzielonej zgody w przypadku, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody
udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
realizowanego do czasu wycofania zgody).
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej:

…………………………………………………………………………"
(data i czytelny podpis)

Prosimy również o jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie wraz z CV do siedziby Przedszkola.

Jeżeli dostarczone przez Państwa dokumenty mają wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach, prosimy także o dołączenie do nich podpisanej zgody.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Wieruszowie
przez okres najbliższych …… miesięcy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am)
poinformowany(-ana) o przysługującym mi prawie do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania niniejszej zgody lub maksymalnie do
zakończenia okresu wskazanego w zdaniu pierwszym.
………………………………………………
(data i czytelny podpis)"


Przedszkolowo.pl logo