Monitoring

Monitoring prowadzony jest przez Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 w Wieruszowie (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 98-400 Wieruszów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz w celu ochrony mienia Przedszkola. Monitoringiem wizyjnym objęto teren wokół budynku, plac zabaw oraz korytarze wewnątrz Przedszkola. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego dostępne są w sekretariacie, na stronie internetowej www.przedszkolaki3wieruszow.przedszkolowo.pl oraz u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: iodwieruszow@gmail.com.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3
w Wieruszowie z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 98-400 Wieruszów, prowadzące działalność
zgodnie ze swym statutem. Tel: 62 784 10 84, e-mail: przedszkole03@op.pl zwane dalej
„Administratorem” lub „Przedszkolem”.
Z inspektorem ochrony danych Przedszkola można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iodwieruszow@gmail.com.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz w celu ochrony mienia Przedszkola na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej
„RODO” w związku z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Monitoringiem wizyjnym objęto teren wokół budynku oraz korytarze wewnątrz Przedszkola.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez
okres do 1 miesiąca od czasu ich zarejestrowania i nie będą przekazywane podmiotom
zewnętrznym.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym
formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych zarejestrowanych przez system
monitoringu wizyjnego narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób
automatyczny i nie podlegają profilowaniu.


Przedszkolowo.pl logo